ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0047

„Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.