Мобилност

Академична мобилност:

Дейността Академична мобилност (АМ) подпомага индивидуалното професионално развитие на младите учени и докторанти
чрез осъществяване на командировки за участие в специализирани конференции и семинари, международни школи, работни срещи. Също така АМ
включва и посещения в европейски астрономически институции за участие в специализации, достъп до специализирана наблюдателна апаратура и съвместна изследователска работа. Предоставя се възможност за консултации с експерти.

Предвидено е всеки член на целевата група поне веднъж по време на проекта да осъществи академична мобилност (при оставащи бюджетни средства и повече от веднъж). За целта той подава заявка, която се разглежда от комисия по академичната мобилност в състав: доц. д-р Р. Константинова-Антова, доц. д-р Т. Бонев и доц. д-р И. Статева. След осъществяване на командировката всеки член на целевата група е длъжен да представи отчет и да разкаже на семинар за конференцията/школата, която е посетил.

Comments are closed.