Финансираща организация


286pxgerb.svg Финансиращата организация на проекта е МОМН чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Тя е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Програмата е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция”.

 Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

 При изпълнението на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъдат преследвани следните специфични цели:

  • Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила.

  • Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.

  • Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

 За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на 8 приоритетни оси. Настоящият проект се реализира в съответствие с Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

 Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL – равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е одобрена от Европейската комисия на 3 октомври 2007 г.

Comments are closed.