Очаквани резултати

Очаквани резултати:

Академичната мобилност допринася за индивидуалното професионално израстване на всеки член от целевата група. Чрез нея се дава възможност младите учени и докторанти да се запознаят с най-новите постижения в тяхната област, да представят на международен форум своите резултати, както и да установят контакти с чуждестранни учени. Проектът предвижда и възможност за посещение в европейски научни институции, както и за ползване на уникална апаратура. Като цяло, АМ се очаква да подпомогне интеграцията на младите учени в съвместни европейски научни разработки. Очаква се също така, по-високото професионално ниво да стимулира качеството и количеството на публикационната дейност на членовете на целевата група.

Comments are closed.