Основна цел


 image_006Основна цел на проекта е засилване на интереса на младите учени към реализация в научната работа чрез предоставяне на допълнителни възможности за повишаване на равнището на квалификация: увеличаване на възможностите за научни комуникации, участие в национални и международни школи, конференции, семинари, обмен на практики с европейски астрономически институции, подготовка за популяризирането на астрономически знания.

 Специфична цел е създаване на добри възможности да се повиши качеството на научната подготовка и квалификация на младите учени и докторанти, посредством интерактивно обучение, позволяващо непосредственото им участие в създаването на научен продукт и по този начин да направи науката по-привлекателна за младите хора.

 Темата на проекта задава общата цел – чрез интерактивно обучение да се повишат професионалните умения на младите учени и докторанти. Според концепцията за интерактивно обучение, целта е не само да се предаде информация, но също така да се преобразуват обучаваните от пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори на собственото и чуждо знание.

 Проектът е насочен към повишаване на квалификацията с активно ангажиране, изследователска активност, решения на проблеми и сътрудничество с другите участници в процеса – колеги и обучители. Едновременно с това приоритетите в него са във формирането на практически умения при използването на специална апаратура, създаване на изследователско и интердисциплинарно мислене при решаване на много от задачите. Усвояването им ще стимулира творческите способности и ще засили интереса на младите учени към реализация в научната работа. Проектът дава възможност за по-широк достъп до уникална наблюдателна техника и научно оборудване, непосредствено контактуване с висококвалифицирани специалисти, което подготвя младия учен за работа в модерна научна среда.

 Докторантите ще бъдат насърчавани и подпомагани при подготовката на нови научни статии и дисертационния им труд, ще им бъде осигурена мобилност за участие в конференции в страната и чужбина, достъп до специализирана апаратура, допълнителни средства за осъществяване на научни цели и задачи. Ще бъдат осигурени възможности за повече индивидуални консултации с научния ръководител, с други водещи учени от страната и чужбина в областта на изследователските интереси на докторанта и ще се провежда политика за повишаване на самостоятелността на младите кадри

 На постдокторантите и младите учени ще бъде предоставена възможност за обучение и повишаване на квалификацията чрез съвместни научно-изследователски задачи с изявени специалисти, обучение в лекционни курсове, както и участие в конференции, семинари и онлайн обучение. Стимулиране на творческия потенциал и иновативната нагласа ще се осъществява чрез подкрепа при подготовката на научно-изследователски проекти и двустранни споразумения с външни организации. Специализираните семинари с български и чуждестранни специалисти ще стимулират повишаването на квалификацията чрез обмен на знания и създаване на нови научно-изследователски проекти.

 В НАО Рожен ще бъде проведен специализиран учебен практикум за обработка на наблюдателния материал в различни области на изследванията. Практикумът ще бъде съпроводен с получаване на наблюдателен материал, обработка, с помощта на изучавания софтуер, анализ на получените резултати и презентация на всеки участник. Участниците в практикума ще бъдат поощрявани да анализират, интерпретират и предлагат решения на възникнали проблеми на колегите си от групата, да формулират собствени идеи, мнения и изводи.

 Създаването на добри възможности да се повиши качеството на научната подготовка и квалификация в практиката ще бъде реализирано и в обучението за работа с модернизиращата се наблюдателна и приемна апаратура в НАО Рожен. Повишаването на експерименталните умения развива самоувереност и осъзната потребност от информация. Превръщането на информацията в годен за приложение ресурс е в основата на интерактивния образователен модел, който е цел на проекта.

 Изборът на тема за школа на участниците в целевата група е свързан с необходимостта от обучение за писане на статии. Това умение не се изучава във висшите учебни заведения, няма практикуми при подготовката на докторанти, а статиите са изискване и част от дисертациите. От друга страна, популяризирането на науката, представянето на научните резултати пред медиите и обществеността е необходимост при подготовката на младите специалисти. Астрономията е от науките, при които се реализира пряко връзката наука- научни работници-общество. Обучението по мотивиране, иницииране, подготовка и ръководство на научни проекти позволява непосредственото участие в създаването на научен продукт.

 Предвидената подкрепа за докторантите чрез финансово подпомагане и повишаване на квалификацията им посредством специализирани семинари, на които да бъдат обсъждани междинните или крайни резултати при подготовката на дисертациите, цели повишаване на качеството на научния продукт. Участието в международни школи и конференции ще позволи да се прецени доколко научните им постижения и тематика са адекватни на съвременните изисквания в европейски и световен мащаб. Чрез съвместна работа с колеги от международни центрове ще бъде дадена възможност да развиват потенциала си. Ще им бъде осигурена възможност да публикуват резултатите от работата си в престижни списания.

 Повишаване на квалификацията на младите учени чрез специализирано обучение в основни изследователски умения разширява перспективата за професионална кариера, по-голяма мобилност и адаптивност към условията на пазара на научно-изследователския труд.

 Изпълнението на проекта ще помогне за интегрирането на учените в областта на астрономията в Европейската научна общност, създаване на позитивно отношение към реализацията на проекти, проява на предприемчивост и самочувствие при предлагането на нови идеи. Обменът на информация между участниците в целевата група, семинарите и практикумите ще обогатят познанията в различни области на съвременните изследователски направления, ще доведат до възникване на съвместни изследвания и сътрудничества. По този начин ще бъде осигурена и реализирана устойчивост на резултатите от проекта след неговото приключване. Това ще спомогне социалната сплотеност и стабилно развитие на научните направления.

 

 

 

Comments are closed.