Бенефициент


 

 IA1 Институтът по Астрономия с НАО (ИА с НАО) към БАН провежда научни изследвания, образователна дейност и популяризиране на астрономически знания. Работи се в три основни области: „Слънце и слънчева система”, „Звезди и звездни системи” и „Галактики и Космология”. Към института е Националната Астрономическа обсерватория-Рожен и Астрономическата обсерватория в гр. Белоградчик. ИА с НАО е водеща научна организация в тази област на познанието и база за образователна дейност и практически умения за работа с уникална апаратура за докторанти, млади учени и студенти от Софийския Университет ”Климент Охридски” (СУ), Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски” (ШУ) и други учебни заведения.

ИА с НАО е включен в Националната пътна карта за развитие на инфраструктурата (Решение на МС 692/21.09.2010), участва в регионалния комитет по астрономия за югоизточна Европа SREAC, в мрежата за стратегическо планиране на развитието на астрономията в Европа – Astronet, в Европейското астрономическо дружество. Институтът разработва научни проекти по международни спогодби с Германия, Франция, Белгия, Полша, Австрия, Словакия, Русия, Индия, Словения, Сърбия и др. Съгласно последната акредитация от НАОА институтът има оценка „много добра”.

Комплексът НАО-Рожен притежава уникална за страната апаратура. Към 2м телескоп има спектрограф, обезпечаващ висококачествени високодисперсни звездни спектри(разрешение до 35 000, гарантиращо позиционна точност 500 м/сек). Друг специфичен уред е двуканален фокален редуктор (FoReRo), който дава универсални възможности за фотометрия и нискодисперсионна спектроскопия. За регистриране на светлината от небесните обекти и преобразуването и в цифрова информация има CCD-камери (6 броя) с различни размери на чипа (включително VersArray1300, Photometricx AT200, FLI09000), а така също набор филтри за UBVRI-фотометрия. За получаване на информация от фотографски плаки обсерваторията разполага със сканиращ микроденситометър МDM6 и скенер EPSON 10000XL. 15-см Лио-коронограф е единствен по рода си на Балканския полуостров. ИА с НАО притежава и съхранява голям архив от стъклени плаки (над 6000), получени в периода преди използването на CCD-приемници, които съдържат уникална информация за изследваните обекти, a така също и цифров архив (CD и DVD).

НАО-Рожен има съществено значение за образованието, квалификацията и професионалното израстване на българските астрономи. Защитени са над 100 магистърски дипломни работи и над 40 дисертации, от които 6 в чужбина, използвали наблюдателни данни, получени с апаратурата в обсерваторията. Провеждат се студентски практики на студентите по астрономия от Катедра астрономия (КА) на СУ и КА на ШУ. През 2007 г. бе организирана и проведена първата за югоизточна Европа практическа школа по спектроскопия за докторанти и млади учени от Балканския полуостров и Русия, а през 2009 г. – втората школа по спектроскопия. Тези школи дават възможност на младите учени и докторанти да се запознаят с методики за получаване и обработка на звездни спектри, да получат сами свой наблюдателен материал, да докладват на семинара в края на школата получените резултати. Освен практикума, младите учени имаха възможност да се запознаят с най-новите постижения на нашите специалисти-спектроскописти и изследователи в други области на астрономията и астрофизиката в наблюденията, обработката и анализа. И двете школи бяха финансирани по линия на UNESCO-BRESCE, с лектори от ИА с НАО-Рожен и поканени доклади от OPTICON (Optical Infrared Coordination Network for Astronomy, европейската мрежа от елитни обсерватории). По предложение на Prof. Dennefeld, организатор на школите от подобен характер NEON, школата по спектроскопия беше включена в списъка на асоциираните към OPTICON школи. През 2003 г. в АО-Белоградчик бе проведена международна школа за млади специалисти и докторанти „Фотометрия с малки телескопи”.

Съществуващите международни сътрудничества с колеги от други държави се използват за провеждане на семинари с докторантите и младите учени. Почти всяка година млади специалисти от ИА с НАО са участници в международните школи NEON. Участието на младите учени в международни и национални научни конференции се финансира от проекти на ИА с НАО.

Докторантите и младите учени се подпомагат от администрацията и научните си ръководители при подготовката на документи за командировки, участие в международни школи, проекти, доклади на семинари, подготовка на автореферати, стипендии и други научно-образователни мероприятия. Допълнителните разходи при процедури за защита на образователната и научна степен „доктор” като такси за обяви, печатни материали и др. се покриват от института. Подкрепя се и оставането на младите специалисти на работа в института.

Опитът на ИА с НАО в представянето и реализирането на проекти в областта на научните изследвания е голям. Научният колектив на института участва в редица международни групи за наблюдение и изследване на важни за астрономията обекти.

Comments are closed.